Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het inboeken van een donatie/gift in een financiële post

Automatisch gegenereerde diverse post (gesaldeerde klantenrekening - geboekte algemene rekening van

...

donaties/giften)

Info

Als er een andere algemene rekening (Donaties - giften) wordt gedefinieerd op het niveau van het klantenbestand, wordt met deze algemene rekening rekening gehouden in de diverse post.

...