De toets F8 geeft toegang tot het beheer van de algemene rekeningen. Dit kan ook via  in de werkbalk.

 

Bij het aanmaken van het dossier hebt u ervoor gekozen ofwel het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) te recupereren ofwel uw eigen boekhoudplan handmatig in te voeren.

Voor een snellere en gemakkelijkere start opteer eerder voor de eerste optie en pas het standaardboekhoudplan aan in functie van uw activiteit.

De velden

Nummer

De lengte (van 4 tot 8 karakters) hebt u bij het aanmaken van het dossier bepaald. Het nummer dient als default sorteervolgorde in de tabbladen en in de lijsten van algemene rekeningen. Deze volgorde kan natuurlijk gewijzigd worden.
Het nummer is uniek : het is onmogelijk twee rekeningen met hetzelfde nummer te hebben.

Het nummer kan achteraf niet meer gewijzigd worden.

De nummers moeten de opbouwstructuur van het genormaliseerde rekeningstelsel volgen. Indien dit niet het geval is, zouden er onregelmatigheden kunnen ontstaan bij het opmaken van bepaalde boekhoudkundige lijsten zoals de neer te leggen balans. Als een welbepaald rekeningnummer niet kan hernomen worden in een van de posten van het balansschema, zal het aangezien worden als een rekening dat geen deel uitmaakt van het algemeen rekeningstelsel (MAR). Bijvoorbeeld een rekening waarvan het nummer met 59 begint, zal als dusdanig behandeld worden.

De iconen

Klik op  om een memo in te voeren.
Klik op  om de rekening te blokkeren.
Klik op  om de status onzichtbaar aan de rekening toe te kennen

Omschrijving

In dit veld voert u de beschrijving van de rekening in. Zoals het nummer laat de omschrijving toe de rekening op te zoeken. Deze omschrijving zal op de wettelijke documenten afgedrukt worden.

Omschrijving 2

Dit veld laat toe een alternatieve omschrijving voor deze algemene rekening te bewaren. Deze is facultatief en meestal gelijk aan de eerste omschrijving doch in een andere taal. Bij het uitprinten van de meeste lijsten kan u opteren voor een van de twee omschrijvingen.

Matching

Kruis dit veld aan indien de rekening gematcht kan worden. In WinBooks kunnen alle algemene rekeningen gematcht worden, behalve volgende centralisatierekeningen: de algemene klanten- en leveranciersrekeningen (het matchen gebeurt via de specifieke klanten- en leveranciersrekeningen), de aan financiële dagboeken gekoppelde rekeningen en de interne centralisatierekeningen. Het is mogelijk de historieken met of zonder de gematchte boekingen af te drukken en te raadplegen.

Houd rekening met het feit dat het detail van de historieken van de matchbare rekeningen van het ene boekjaar op het andere bewaard wordt, terwijl een overdrachtsboeking gegenereerd wordt voor de niet-matchbare rekeningen. Type-gevallen van matchbare rekeningen zijn de transferrekeningen (580000) of de wachtrekeningen (490000).

Een lijn van het type MATCHG wordt automatisch gegenereerd in de historiek van een algemene rekening wanneer u beslist een algemene rekening matchbaar te maken, zelfs als er reeds boekingen op deze rekening verricht zijn.

Het betreft een kopie van de REOPEN (die niet matchbaar is) in een speciaal dagboek MATCHG in de periode 99 van het vorige boekjaar.
Deze boeking wordt vanaf dan machtbaar zoals een andere boeking.

Type rekening

Geef hier de gebruikelijke zijde (DEBET of CREDIT) van de verrichtingen op deze rekening. De gekozen zijde zal als defaultwaarde voorgesteld worden bij het boeken. Selecteer DEBET/CREDIT indien het zowel om een debet- als om een creditrekening gaat.

Verkorte afdruk

Standaard wordt het detail van alle boekingen op de afgedrukte historiek van een rekening opgenomen. Kruis dit vakje aan om enkel een samenvattende boeking per periode af te drukken.
Voor sommige centralisatierekeningen, zoals klanten- en leveranciersrekeningen of financiële rekeningen, kan het interessant zijn voor een verkorte afdruk te opteren : de gedetailleerde historiek is een herhaling van de derdenrekeningen in het eerste geval en van de dagboeken in het tweede geval.

U kan op ieder ogenblik een gedetailleerde afdruk vragen door dit vakje uit te vinken.

Categorie

Indien u besloten hebt categorieën te gebruiken om uw boekhoudplan verder onder te verdelen, is het aangeraden deze informatie systematisch in te vullen. U zal zo betrouwbare selecties kunnen maken, m.n. in de boekhoudkundige - en beheersoverzichten.

De instelbare velden

Wanneer u een dossier aanmaakt, is er automatisch één veld aanwezig in het vrije gedeelte van de fiche (BTW code). Het wordt hieronder als eerste omschreven. De overige omschreven velden moeten eerst door de gebruiker geïnstalleerd worden cfr hoofdstuk : een instelbaar veld toevoegen.

BTW-Code

Selecteer de BTW-code die bij het boeken op deze rekening meestal gebruikt wordt. Deze code zal bij het boeken automatisch voorgesteld worden – maar zal gewijzigd kunnen worden.

Indien u een BTW-code aan de klant of aan de leverancier gekoppeld hebt, heeft deze voorrang op de hier geselecteerde BTW-code.

Vertrouwelijk

Vink dit vakje aan indien deze rekening als vertrouwelijk wordt beschouwd. Een dergelijke rekening zal noch geraadpleegd noch uitgeprint kunnen worden door gebruikers die daar geen toestemming voor hebben.

VU code - percentage

Indien het om een algemene rekening gaat die betrekking heeft op uitgaven die deels fiscaal verworpen zijn, kan u het verworpen percentage alsook de officiële rubriek waaronder ze in de lijst van de verworpen uitgaven vermeld moeten worden, in deze velden aanduiden. U kan alzo de lijst met de verworpen uitgaven op het einde van het boekjaar afdrukken.

Invoer BTW in FIN/DP

Vink dit vakje aan indien u voor deze rekening een uitsplitsing tussen maatstaf en btw wenst bij het invoeren van financiële of diverse verrichtingen.

Analytisch

Indien u de analytische boekhouding geactiveerd hebt, kan u per algemene rekening, de analytische secties of plannen definiëren die u wenst te gebruiken.  U kan tevens default analytische rekeningen invullen die tijdens het boeken worden voorgesteld. 

F281.50

Indien u het beheer van de fiches 281.50 geactiveerd hebt, kan u het Type kosten aangeven die u aan deze rekening wenst te linken (commissies, erelonen, voordelen of kosten). 

BTW aftrekbaarheid

Indien u meerdere percentages van aftrekbaarheid beheert, kan u indien gewenst een standaard aftrekbaarheidspercentage voor bepaalde algemene rekeningen invullen.


Bovenaan de pagina

  • No labels