Indien er een kapitaalsubsidie wordt verkregen voor een vast activum, dient deze eveneens afgeschreven te worden.  WinBooks biedt u de mogelijkheid om deze subsidie gelijktijdig met het vast activium waaraan hij gekoppeld is, af te schrijven. Wijze, duur, frequentie zijn uiteraard identiek.

Onder de rekeningen "15 Kapitaalsubsidies" worden de subsidies die verkregen werden met het oog op investeringen in vaste activa opgenomen en dit voor het toegezegde bedrag na aftrek van de uitgestelde belastingen (rekeningen "168 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies"). Deze subsidie dient gelijklopend met het afschrijvingsregime van het vast activum waaraan het gekoppeld is, in resultaat worden genomen. Tevens wordt ook tegelijkertijd de uitgestelde belasting in resultaat genomen.

De indeling van het globale bedrag tussen beide sub-rekeningen (15 en 168) gebeurt op basis van de belastingvoet (belasting) die in het jaar waarin de subsidie werd verkregen, van toepassing is .

Activering van het beheer van de kapitaalsubsidies

 • Eerst en vooral dient u deze functie te activeren in de instellingen van de module beheer van de vaste activa. U vindt de betrokken parameter in het tabblad 'Invoeren'.
 • Vervolgens dient u de centraliserende rekeningen (Verkregen Kapitaalsubsidies, Uitgestelde belasting, Inresultaatname  kapitaalsubsidie, Terugname Uitgestelde belasting,Kapitaalsubsidies (Financiële opbrengsten), Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ) m.b.t. de subsidies te vervolledigen. Deze zullen gebruikt worden bij het aanmaken van de afschrijvingsdiverse post of tijdens een overdracht.

Bijwerken van de fiche van het vast activum

 • Eens het beheer van de subsidie actief is, verschijnt er een nieuw tabblad in de fiche van het vast activum.
 • Dankzij dit nieuw tabblad kunt u de gegevens van de verkregen subsidie koppelen aan het vast activum. 

 • De datum waarop de subsidie werd toegekend (deze is niet verplicht bevat in het boekjaar waarin het goed aangekocht werd), het totaal bedrag en de belastingvoet zijn de enige gegevens die in het tabblad SUBSIDIE ingevuld dienen te worden.
 • De Basisbedragen van de Kapitaalsubsidie en Uitgestelde belastingen worden automatisch berekend door WinBooks aan de hand van de belastingvoet en het totaal bedrag.
 • De restwaarden van de Kapitaalsubsidie en Uitgestelde belastingen stemmen overeen met de respectievelijke basisbedragen - het in resultaat opgenomen bedrag.
 • Indien er reeds afschrijvingen werden geboekt voor het vast activum wanneer de subsidie verkregen wordt, zal WinBooks daarmee rekening houden bij het voorstellen van de Kapitaalsubsidie en Uitgestelde belastingen restwaarden. De gebruiker dient wel zelf de diverse post aangaande deze inresultaatname in te brengen in de boekhouding. In de historiek van de vaste activa , zal een 'reopen' verrichting het verschil tussen basisbedrag en restwaarde weergeven. 
 • Klik vervolgens op 

Berekenen van de afschrijvingen (inresultaatname)

 • Het berekenen van de afschrijvingen (inresultaatname) van de subisidies gebeurt samen met de berekening van de afschrijvingsdotatie van het vast activum.
   
 • De regels m.b.t. de subsidies verschijen op een blauwe achtergrond (donkerblauw voor de subsidie, lichtblauw voor de uitgestelde belastingen)
 • Bij het aanvaarden van het voorstel wordt er eveneens een diverse post aangemaakt.

Beheer van de historiek 

 •  Bij het raadplegen van de historiek van het vast activum laat de knop   toe om te switchen naar de verrichtingen die eigen zijn aan de subsidie.

 

 • klik op  om terug te gaan naar de historiek van het gekoppeld vast activum

Een goed waarvoor er een subsidie werd verkregen, overdragen 

 Wanneer een goed waarvoor er een kapitaalsubsidie werd verkregen, verkocht wordt zal het resterend bedrag van kapitaalsubsidie en uitgestelde belastingen onmiddellijk in winst worden genomen. Aan de diverse post m.b.t. de overdracht van het vast activum worden de regels m.b.t. deze restwaarden toegevoegd. Daarvoor worden de reeds op voorhand bepaalde centraliserende rekeningen 'financiêle producten en onttrekking aan de uitgestelde belasstingen' gebruikt.

Bovenaan de pagina