Alvorens deze software te gebruiken, gelieve onderstaande voorwaarden aandachtig te lezen. Die staan garant voor een verbintenis tussen u zelf, als eindgebruiker, en WinBooks n.v., uitgever van de WinBooks software. Indien u de bewoordingen ervan niet aanvaardt, wordt u verzocht de CD-ROM en de documentatie in de oorspronkelijke verpakking, alsook de factuur dadelijk terug te sturen naar de aankoopplaats om terugbetaald te worden.

Intellectuele eigendom

De WinBooks software alsook de documentatie, waarvan WinBooks n.v. de intellectuele eigendomsrechten heeft, zijn werken die beschermd worden door de Belgische wetgeving op auteursrechten en door internationale overeenkomsten. U dient bijgevolg de software en de documentatie te behandelen net als om het even welk werk dat beschermd wordt door auteursrechten en die strikt conform de hierna vermelde voorwaarden te gebruiken.

Licentieverlening

WinBooks n.v. bewaart het eigendomsrecht van de software en van de documentatie.
Deze licentie geeft u het niet-exclusieve recht om een exemplaar van de WinBooks software op één PC en één plaats, uitsluitend voor uw eigen behoeften en voor de interne behoeften van uw bedrijf te installeren en te gebruiken. Dit recht wordt u verleend voor zover u het overeengekomen bedrag betaalt, volledig en binnen de gestelde termijn.
Een installatiecode zal u doorgegeven worden door de uitgever op basis van een machinecode eigen aan uw computer en berekend door het installatieprogramma. U wordt gevraagd de installatieprocedure van de software nauwgezet te volgen.

Gebruiksbeperking

Het is verboden en onwettig de software alsook de documentatie volledig of gedeeltelijk te kopiëren.
Het is verboden de software te vertalen, te huren, te lenen, te verkopen of aan derden over te dragen, wat het doel ook is, zelfs gratis, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het bedrijf WinBooks n.v. Het is eveneens strikt verboden de software volledig of gedeeltelijk te decompileren.
De personen die zouden proberen de software of de documentatie volledig of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen of te decompileren, onder welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, kunnen gestraft worden zoals de wet dit voorziet.

Garantie

WinBooks n.v. stelt alles in het werk opdat de software met de in de documentatie beschreven specificaties zou overeenkomen. In geen geval zal WinBooks n.v. verantwoordelijk gesteld worden voor enig directe of indirecte schade, voorval of dergelijk (daarin inbegrepen, maar hiertoe niet beperkt, enige schade die het gevolg is van winstderving, onderbreking, gegevensverlies of welke economische schade dan ook) voortvloeiend uit het gebruik of onmogelijkheid om de WinBooks software te gebruiken, ook werd de mogelijkheid van zo'n schade reeds ter kennis van WinBooks n.v. gebracht. In ieder geval zal de verantwoordelijkheid van WinBooks n.v. beperkt worden tot de aankoopprijs van de software.
WinBooks n.v. kan ertoe gebracht worden nieuwe versies van de software en van de documentatie te ontwikkelen. Deze nieuwe versies zullen ter beschikking van de licentienemer die de eventuele updaterechten betaald heeft, gesteld worden.

Geschil

Alle geschillen of betwistingen die n.a.v. het gebruik van deze software ontstaan zullen uitsluitend door de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van WinBooks n.v. beslecht kunnen worden.

WinBooks is eigendom van WinBooks n.v.
Tel. : 03/844.78.98
http://www.winbooks.be

Bovenaan de pagina

  • No labels