Indien u afschrijfbare vaste activa gedefinieerd hebt en u hebt hun basisfiche ingevuld, dan kan u de overeenkomende diverse afschrijvingsposten genereren. Deze diverse posten worden in een specifiek dagboek gegenereerd. Dit specifieke dagboek wordt door WinBooks automatisch aangemaakt en krijgt als code DPAFSC toegewezen.
WinBooks gaat in twee stappen te werk :

 1. Aanmaak van een tijdelijk bestand dat een voorstel voor de diverse afschrijvingsposten bevat.
 2. Opslaan van de voorstelgegevens in de boekhouding.

Zolang het tijdelijke bestand niet opgeslagen is, worden de boekhoudgegevens niet gewijzigd.

Om de diverse afschrijvingsposten te genereren :

 • Selecteer het menu VASTE ACTIVA van de WinBooks hoofdmenu.
 • Selecteer vervolgens de optie BEREKENEN EN WISSEN VAN DE AFSCHRIJVINGEN.

 

 • Selecteer Alle afschrijfbare vaste activa of een referentiereeks
 • Selecteer de begin- en eindperiode waarmee rekening dient gehouden te worden op basis van de in de basisfiche gekozen frequentie. Indien u voor een jaarlijkse frequentie gekozen hebt, selecteer hier de begin- en eindperiode van het boekjaar voor het genereren van de diverse afschrijvingsposten.
 • Klik op  om het tijdelijke bestand van de diverse afschrijvingsposten aan te maken.
   
 • WinBooks doet een voorstel voor de berekening van de diverse afschrijvingsposten.
  • Per afschrijvingsregel vindt u de referentie, de begindatum van afschrijving, de wijze, de frequentie, de restwaarde en uiteraard het af te schrijven bedrag, een selectievak en een op basis van de ingestelde parameter ingevulde commentaar.
  • U kan indien nodig een Commentaar invoeren en/of het Bedrag wijzigen. Tevens kunt u afschrijvingsregels al dan niet selecteren. De kolommen met een titel op een paarse achtergrond zijn wijzigbaar.
  • De afschrijvingen m.b.t. herwaarderingen verschijnen in het groen. De afschrijvingen m.b.t. kapitaalsubsidies verschijnen in het blauw.
 • Klik op  om het tijdelijke bestand te bewaren maar zonder dit voorstel in de boekhouding op te nemen. De volgende keer dat u de BEREKENING VAN DE AFSCHRIJVINGEN vraagt, zal WinBooks hetzelfde voorstel tonen.
 • Klik op  om de gegevens van dit voorstel in de boekhouding op te nemen en bevestig deze keuze.

De nummering van de boekstukken is eigen aan iedere periode. Het nummer van een diverse afschrijvingspost bestaat eerst uit het jaartal gevolgd door de periode en dan een volgnummer. Bv 20120101 : Eerste diverse post in de maand januari 2012.

Bij het starten van de berekening van de afschrijvingen voor de laatste periode van het boekjaar zal WinBooks u voorstellen om deze in de afsluitingperiode op te slaan. Dit is vooral nuttig voor de boekhouders die niet wensen dat deze boekingen een invloed zouden hebben in de resultaten van de laatste maand van het boekjaar. Indien u niet ingaat op dit het voorstel, zullen deze diverse posten in de laatste periode van het boekjaar worden opgeslagen.


Om diverse afschrijvingsposten te wissen :

Selecteer het menu VASTE ACTIVA van de WinBooks hoofdmenu en  vervolgens de optie BEREKENEN EN WISSEN VAN DE AFSCHRIJVINGEN

Om het laatste bestand met voorstellen te verwijderen :

Kruis het vakje Het bestand met de voorstellen wissen aan. Klik vervolgens op  om het wissen te bevestigen.

Om de laatst geboekte afschrijvingen te verwijderen :

Deze optie toont de lijst van de laatst berekende en geboekte afschrijvingsposten. Standaard zijn alle investeringen geselecteerd. Echter kunt u die selectie al dan niet aanpassen d.m.v. het vinkje in de kolom wissen.

Klik vervolgens op  en WinBooks start de procedure om de boekingen met betrekking tot de geselecteerde afschrijvingen te wissen zowel in het beheer van de vaste activa als in de boekhouding. Indien u meerdere afschrijvingssets wenst te verwijderen dient u deze procedure meermaals na elkaar te gebruiken. WinBooks zal het verwijderen aanvaarden zolang de boekingen niet in een gesloten periode zijn opgeslagen.

Historiek van de opgeslagen afschrijvingen :

Deze optie laat toe om de historiek van de geboekte afschrijvingen voor een of meerdere investeringen te raadplegen en te wissen. Ook de andere voor diezelfde goederen geboekte bewerkingen worden getoond. Eerst dient u een referentieinterval aan te duiden.

 

Op basis van deze voorafgaande selectie, stelt WinBooks een overzicht voor onder de vorm van een tabel waarin er voor ieder goed de historiek van de boekingen worden weergegeven.. Standaard zijn alle boekingen geselecteerd om die te kunnen te wissen. Echter kunt u deze selectie nog aanpassen d.m.v. het vinkje in de kolom wissen.

Verrichtingen uit een periode mogen enkel gewist worden indien de verrichtingen uit de daaropvolgende periodes eveneens geselecteerd werden.

Klik vervolgens op  en WinBooks start de procedure om de boekingen met betrekking tot de geselecteerde afschrijvingen te wissen zowel in het beheer van de vaste activa als in de boekhouding.